Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden betreffen een uittreksel van de algemene voorwaarden zoals die door URBANBLOOM, nader te noemen URBANBLOOM™ of ons, worden gehanteerd.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder die met URBANBLOOM een overeenkomst sluit, nader te noemen opdrachtgever.
 3. Op alle gedane aanbiedingen van URBANBLOOM, inzake uitvoering van een opdracht, het inrichten, het creëren van sfeerbeelden, het verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, het aangaan van overeenkomsten inzake huur/verhuur, opdracht, aanneming van werk en door ons geaccepteerde bestellingen zijn uitsluitend de voorwaarden van URBANBLOOM van toepassing, en worden de voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten.
 4. Nog in enige wijziging of aanvulling van de opdracht zullen voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing zijn en worden alleen van toepassing verklaard indien zulks door URBANBLOOM schriftelijk wordt bevestigd. Wijzigingen na opdrachtverstrekking kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen en laten deze voorwaarden voor zover als mogelijk onverlet.

VOORSTELLEN EN OFFERTES

 1. Alle offertes van URBANBLOOM zijn geheel vrijblijvend en voor URBANBLOOM op geen enkele wijze bindend, totdat de opdracht door URBANBLOOM schriftelijk is aanvaard.
 2. URBANBLOOM heeft het recht om opdrachten te weigeren.
 3. Offertes zijn gebaseerd op verstrekte gegevens van de opdrachtgever, levering onder normale omstandigheden.  
 4. Offertes zijn dertig dagen geldig tenzij anders vermeld in de offerte.
 5. Voor nachten vanaf 00.00 uur en zondagen geldt een toeslag-tarief.
 6. Afbeeldingen, foto’s, catalogi, tekeningen/schetsen en verdere door URBANBLOOM verstrekte gegevens zijn niet bindend en dienen slechts ter indicatie.
 7. Opdrachtgever dient haar opdracht schriftelijk, alsook alle eventuele wijzigingen of aanpassingen daarin, altijd schriftelijk aan URBANBLOOM kenbaar te maken. 
 8. Wijzigingen na opdrachtverlening geven URBANBLOOM het recht de prijs van de opdracht op basis van haar eigen tarieven naar rato te verhogen.

Prijs

  1. De prijzen op deze website zijn netto, inclusief de verschuldigde belastingen en toeslagen.
  2. URBANBLOOM behoudt zich het recht voor om na totstandkoming van de overeenkomst, naar redelijkheid doorgevoerde prijsverhogingen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Betaling

  1. Alle betalingen dienen binnen de op de factuur gestelde termijn en zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden en worden voldaan op de door URBAN BLOOM daartoe op de offerte en/of factuur vermelde rekening.
  2. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
  3. URBAN BLOOM is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door ons enige verdere leverantie wordt gedaan.
  4. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling geeft URBAN BLOOM het recht de uitvoering van haar opdracht op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht de vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet -uitvoering van de overeenkomst.
  5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan URBAN BLOOM verschuldigde kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, Juridisch Advies- en advocatenkosten, zijn inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan URBAN BLOOM verschuldigde bedrag.
  6. Betalingen door de opdrachtgever worden afgeboekt op de oudste openstaande facturen.
  7. Voor betalingen via credit- or bankpas, staat de opdrachtgever toe dat URBAN BLOOM  ten laste van de credit kaart of bankrekening de opdrachtgever alle openstaande bedragen in rekening brengt.
  8. Door een bestelling te plaatsen op de website www.urbanbloom.nl geeft de opdrachtgever URBAN BLOOM toestemming om derde partijen te betrekken bij het verwerken van de betalingen.
  9. Indien opdrachtgever betalingen verricht worden ingeval van extra of buitengerechtelijke kosten eerst deze kosten voldaan en behoudt URBAN BLOOM daarnaast het recht op algehele betaling van haar facturen.
  10. Ingeval van met elkaar in verband staande of uit de zelfde rechtsverhouding voortvloeiende verbintenissen is zijdens URBAN BLOOM verrekening toegestaan.

OVERMACHT

 1. In geval van blijvende of tijdelijke overmacht, waaronder onder meer is te verstaan een omstandigheid waarop URBANBLOOM geen invloed heeft en die de levering c.q. de presentatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers, is URBANBLOOM gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren c.q. de (op)levertijd en/of de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presenteren geldt, althans voor zover dat met het oog op de oplevertermijn van de opdracht mogelijk is. 
 2. Een situatie van overmacht kan geen reden zijn voor opdrachtgever om URBANBLOOM op grond daarvan aansprakelijk te stellen.

BEHOUD VAN EIGENDOM

  1. URBANBLOOM blijft de eigendom behouden van alle aan opdrachtgever geleverde zaken, zolang deze niet aan opdrachtgever zijn verkocht, danwel zolang opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens URBANBLOOM.
  2. De (creatieve) intellectuele eigendom van de ontwerpen, creaties, modellen, tekeningen, schetsen, foto’s, etc. blijft van URBANBLOOM.
  3. Ten aanzien van alle zaken die de opdrachtgever van URBANBLOOM onder zich heeft geldt een absolute zorgplicht.
  4. Schade aan door URBANBLOOM verhuurde of uitgeleende zaken worden door opdrachtgever tegen de waarde van hernieuwde aanschaf vergoed.
  5. Indien opdrachtgever failleert, surseance van betaling verzoekt, saneringsmaatregelen voorstelt, in verzuim is met zijn verplichtingen jegens URBANBLOOM, is URBANBLOOM gerechtigd die overeenkomst, schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan opdrachtgever geleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.

RISICOCLAUSULE EN AANSPRAKELIJKHEID

  1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van URBANBLOOM is laatstgenoemde nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade omtrent door haar afgeleverde werken. 
  2. Schade ingeval van opzet of grove schuld wordt slechts vergoed tot het factuurbedrag waarvoor de opdrachtgever is gefactureerd. 
  3. De door ons (op)geleverde zaken zijn vanaf het moment van aflevering bij opdrachtgever voor diens rekening en risico.
  4. URBANBLOOM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onrechtmatig handelen of gedragingen van personen die bij URBANBLOOM in dienst zijn of voor ingeschakelde hulppersonen. 
  5. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is URBANBLOOM op geen enkele wijze gebonden aan afspraken die met haar ondergeschikte werknemers worden gemaakt.
  6. Indien blijkt dat opdrachtgever de door haar verstrekte informatie niet juist aan URBANBLOOM heeft overgebracht is URBANBLOOM niet voor de gevolgen aansprakelijk.
  7. Eventueel noodzakelijke correcties worden door URBANBLOOM extra aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Garanties

  1. URBANBLOOM garandeert dat, mits de bloemen goed verzorgt worden, de bloemen in het boeket zeven (7) dagen een mooi blijven. Bloemen zijn natuurlijk een natuurproduct en er kan altijd iets misgaan. Als je dit binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het boeket per email aan ons laat weten en daarbij drie (3) foto’s van het geleverde boeket meestuurt, nemen we je klacht in behandeling.
  2. Voor alle artikelen geldt de wettelijke garantie dat het product datgene is of moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.
  3. URBAN BLOOM staat in voor de authenticiteit van de door haar (op)geleverde creaties. Ingeval van gelijkenis op werken van derden berust dit op louter toeval. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde in eigendom van URBAN BLOOM.
  4. Het geheel of gedeeltelijk namaken van de creaties van URBAN BLOOM is verboden.

Klachten

  1. Het is helaas het niet mogelijk om een boeket retour te sturen. Op bloemen is het herroepingsrecht uitgesloten i.v.m. de beperkte houdbaarheid van het product.
  2. Voor alle andere producten op de website geldt dat de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ontvangst aan URBANBLOOM schriftelijk of per email kan laten weten dat hij van de aankoop af wenst te zien. Na deze twee weken heeft de opdrachtgever vervolgens nog eens veertien (14) dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. 
  3. Na ontvangst van de geretourneerde goederen zal URBANBLOOM het aankoopbedrag terugstorten op de bankrekening van de opdrachtgever.
  4. Reclames en/of klachten geven opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling van de factuur te verrekenen of op te schorten.
  5. In geval van een door URBANBLOOM gegrond bevonden klacht over (op)geleverde zaken of uitgevoerde diensten heeft URBANBLOOM het recht de desbetreffende zaken binnen redelijke termijn te herstellen, danwel deze door soortgelijke zake te vervangen, respectievelijk de werkzaamheden voor zover als door URBANBLOOM nodig wordt geacht binnen redelijke termijn opnieuw uit te voeren.
  6. URBANBLOOM is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van opdrachtgever.
  7. De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Ontbinding

  1. Onverminderd het in vorige artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is URBANBLOOM gerechtigd, indien zij goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden, in welk geval URBANBLOOM recht heeft op de vergoeding van eventueel door haar geleden schade c.q. gederfde winst. 
  2. De opdrachtgever is niet gerechtigd met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
  3. Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
  4. De overeenkomst wordt direct en zonder in achtname van enige opzegtermijn ontbonden ingeval van faillissement, surseance, beslag, sanering, van de opdrachtgever.
  5. Indien de opdrachtgever jegens URBANBLOOM, met uitzondering van het bepaalde in voorgaand lid van dit artikel, tekortschiet in haar verplichtingen, kan URBANBLOOM de overeenkomst ontbinden nadat opdrachtgever heeft nagelaten, na eerst daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, het gebrek binnen een redelijke termijn ongedaan te maken.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de plaats van statutaire vestiging van URBAN BLOOM.
  2. Indien enige bepaling uit dit uittreksel nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de andere voorwaarden van dit uittreksel van toepassing evenals de toepasselijkheid van de gehele onverkorte versie van de voorwaarden zolang van geen strijdigheid, ontbinding of vernietiging sprake is.

Deze voorwaarden worden de opdrachtgever kosteloos voor aanvaarding en totstandkoming van een opdracht ter hand gesteld. Zo een opdrachtgever deze voorwaarden, alvorens het aanvaarden van de overeenkomst, niet heeft gehad dient deze zich middels email met zijn verzoek hiertoe tot URBANBLOOM te wenden. Wordt onder dergelijke omstandigheden dit verzoek niet gedaan, dan wordt de opdrachtgever geacht deze voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard. Vervolgopdrachten van de zelfde opdrachtgever vallen tevens onder de werking van de door URBANBLOOM gehanteerde voorwaarden.